Sverige drabbas av torka

Sverige drabbas av torka

Världen över sker idag stora förändringar efter att medeltemperaturen har ökat allt mer. Även i Sverige har förändringarna börjat märkas och något som har kommit att bli ett problem är torka. Grundvattennivåerna har de senaste åren varit lägre och efter att nederbörd uteblivit i perioder har torka blivit resultatet. Det svenska samhället är inte vana vid att drabbas av extrema väderförhållanden och det får stora konsekvenser. 2018 var ett år när långvarig torka ställde till många problem och det gjorde även att svenskar blev uppmärksamma på att det kan bli ett kommande problem.

Åtgärder för att förbättra informationen

Åtgärder vidtogs för att förbättra för medborgare och sedan sommaren 2018 har SMHI infört en tjänst som kallas för Risk för vattenbrist. Den ska hjälpa till att varna för att vattennivåerna börjar vara låga. Det här är en tjänst för såväl myndigheter och företag som privatpersoner. Genom att få information om att nivåerna av vatten börjar vara låga går det att vidta åtgärder i ett tidigt stadium. Under torra perioder kan kommuner i god tid gå ut med exempelvis bevattningsförbud för att spara på de resurser som finns. Det blir också lättare att göra en bedömning av rådande situation.
Anledningarna till torka är enkla. Det kommer för lite nederbörd under en längre period. Problemen blir i första hand ute i naturen där växtligheten får svårigheter med att fortsätta växa och grundvattennivåerna påverkas på sikt. Det finns några faktorer som brukar identifiera en torka och det kan vara att det under en period har varit lite nederbörd, fuktigheten i marken blir för låg, grundvattennivåer som sjunker och att nivåerna i vattendrag och sjöar blir lägre.

Vinterns nederbörd fyller på grundvattennivåerna

Torka uppstår i Sverige under sommarhalvåret. Vintertid är nederbörden tillräckligt och kylan gör även att det inte kan bli torrt. Vintern kan ändå sätta spår för att en torka uppstår sommartiden. Många tror att det är mängden regn som avgör om det blir torka, men det är mer komplicerat än så. I första hand är det den nederbörd som har uteblivit den senaste tiden, men risken för torka är större om det har varit mindre nederbörd vinterhalvåret. Om nederbörden varit lägre än vanligt under vintern kommer grundvattennivåerna att vara lägre inför sommaren vilket ökar risken för torka. Växligheten under sommaren påverkas av den mängd regn som faller och påverkar sällan grundvattennivåerna som nederbörden under vintern gör.

Torka

Det är sällan extrem torka uppstår i Sverige, men konsekvenserna är påtagliga med kraftiga minskade skördar för bönder. Om det under en längre period inte kommer någon nederbörd leder det även till att växter går in i en vissningsprocess. Det leder till att de inte längre kan suga åt sig det vatten kommer senare. Elen kan också komma att påverkas om vattenkraftproduktionen blir påverkad. Torka kan alltså få en stor effekt även på ett stabilt samhälle som Sverige där vi sedan länge har väl fungerande funktioner. Om torka bara är under en säsong återhämtar sig samhället snabbt, men om det skulle uppstå problem under flera säsonger kommer konsekvenserna att bli mer påtagliga.

© 2021 necc