Parisavtalet – gemensamma globala klimatmål

Parisavtalet – gemensamma globala klimatmål

Efter fyra år av förhandlingar mellan flera länder förhandlades 2015 fram ett gemensamt globalt klimatmål. I första hand är tanken att utsläpp av växthusgaser ska minska. Nästa steg är att arbeta för att stödja områden som har blivit utsatt för konsekvenser av klimatförändringar. Avtalet är kopplat till klimatkonventionen och är ett internationellt avtal under FN. Totalt är det 197 länder som är en del av konventionen och 194 av dem har skrivit under avtalet. Fram tills idag har 141 länder ratificerat avtalet och utvecklingen går framåt.

Den globala uppvärmningen ska minska

Avtalet innehåller många viktiga punkter och en av dem är att den globala uppvärmningen inte ska stiga över 2 grader. Helst ska temperaturen hållas till att inte stiga mer än 1,5 grad. Allteftersom ska ambitionerna med målen ökas och en avstämning ska göras var femte år. De industrialiserade länderna ska hjälpa utvecklingsländerna att hålla klimatmålen.

2023 kommer resultaten att ses över

För att kunna hålla temperaturökningen nere behöver länder öka de åtgärder som krävs för att minska klimatpåverkan. Var femte år vid avstämningen kan det krävas att ännu hårdare krav ställs på länderna. Från 2023 ska resultaten börja ses över och efter den första avstämningen ska det ske en uppdatering var femte år. Det här är en del i processen att förbättra det globala arbetet med att minska klimatpåverkan från våra samhällen.

En viktig del i avtalet är att fortsatt stöd ska ges för att finansiera förbättringar för klimatet i utvecklingsländer. Det ska ske genom att de kan få tillgång till teknik och att kapaciteten byggs upp i de länder där det behövs. Klimatanpassning och utsläppsbegränsningar är två viktiga faktorer där det går att stödja med klimatfinansiering.

Nästa viktiga del handlar om att undvika att nya skador på miljö och klimat görs. Skador som redan har uppstått ska hanteras och förlusterna som klimatförändringar skapar.

Nationella planer för att uppnå målen

Länderna som är med i Parisavtalet har egna nationella mål att uppnå. Den första perioden sträcker sig fram till 2030 och mycket tyder på att de planer länderna har inte kommer att räcka för att uppnå målen. Ländernas nationella planer för att nå upp till de globala målen täcker anpassningsåtgärder och minskade utsläpp. En del av de länder som är med i avtalet har finansiellt stöd för att kunna öka sin kapacitet att vidta åtgärder samt att förbättra tekniken som behövs. De länder som har lämnat in planerna för att uppnå miljömålen beräknas stå för 95 procent av de utsläpp som sker världen över. Effekten av klimatplanerna är svåra att beräkna, men en förbättring är att vänta med åtstramningarna och förbättringarna som är planerade. Eftersom länder har olika förutsättningar och begränsningar ser planerna väldigt olika ut. De naturtillgångar som finns att tillgå för att göra förbättringar varierar från land till land liksom den påverkan landet har idag på klimatet. Förhoppningen med avtalet är att de insatser länderna gör tillsammans ska få en stor effekt på klimatet. Det är nödvändigt för att bromsa trenden med att klimatet påverkas i allt större utsträckning av våra samhällen.

© 2021 necc