Luftföroreningar kan påverka barns utveckling

Luftföroreningar kan påverka barns utveckling

Ett av de största hoten idag är luftföroreningar. De syns inte, men utgör samtidigt ett stort hot mot människor. Luftföroreningar kan förkorta livslängden och gör människor sjuka. Naturen tar också stor skada av luftföroreningar och de bidrar till övergödning, växtskador, försurning, korrosion och klimatförändringar.
Förbränning av olika typer är det som leder till luftföroreningar. De kommer från olika delar i samhället och kan uppstå från bland annat utsläpp från industrier. Fordon och trafik spelar en stor del i de luftföroreningar som uppstår. Först och främst är det utsläppen från förbränningen i motorn där det bildas gaser och partiklar. I nästa steg är det även slitaget från bromsar och däck, speciellt dubbdäck, som skapar föroreningar.

Många olika typer av luftföroreningar

Luftföroreningar är ett samlingsord för många olika föroreningar som kan förekomma i luften. Det vanligaste är att de består av kväve- och svaveloxider eller ozon. Partiklar i olika former är också väldigt vanligt och de varierar i ålder, storlek och sammansättning. Utöver dessa är det även vanligt att olika kolväten förorenar luften, vanligtvis bensen och polycykliska kolväten. Kolmonoxid och tungmetaller står för en stor del av luftföroreningarna.

Luftförorening

Skadorna luftföroreningar kan ställa till med kan få stora konsekvenser i människors liv. Hälsan hos en person som bor när en föroreningskälla kan påverkas väldigt mycket. Luftföroreningar transporteras ofta genom luften för att sedan deponeras i marken genom nederbörd. Konsekvenserna blir att marken blir övergödd och försurad. Det finns en annan typ av föroreningar som kan transporteras långa vägar. När ozon genomgår en omvandling med partiklar kan höga halter bildas och skapa föroreningsepisoder.

Barns hälsa hotas

Barn kan lida svårt av att bli utsatt för föroreningar. Utvecklingen av lungorna kan påverkas väldigt mycket senare i livet om barnet utsätts för luftföroreningar under uppväxten. Barn har dessutom en snabbare andning och rör sig mer vilket bidrar till att de omsätter mer syre. En annan bidragande faktor till att barn löper större risk för senare skador är att deras kroppar är under utveckling vilket det gör att barn löper större risk att drabbas av infektioner. Viktigt att förstå är att barn kan reagera olika när de kommer i direkt kontakt med luftföroreningar och även om vissa inte får reaktioner direkt blir alla utsatta för föroreningarna.
Vanliga orsaker till att barn utsätts för luftföroreningar är att de vistas i en miljö där det är mycket trafik. Eldning med ved bidrar också till mycket luftföroreningar. Något få tänker på är att barn som vistas i närheten av cigarettrök ofta utsätts för direkta luftföroreningar oavsett om det är inomhus eller utomhus.
Vikten av att barn vistas i bra miljö är otroligt hög. Luftföroreningar kan kopplas till sjukdomar och bland annat astma hos barn blir betydligt sämre om kvaliteten på luften är låg. Det finns ingen nedre gräns för luftföroreningar och därför är det av stor vikt att vistas i så bra luft som möjligt. Det här är inget som är övergående under en period utan det är av stor vikt under hela barnets uppväxt att vistas i miljöer med bra luft.

© 2021 necc