Händelseförloppet vid torka

Händelseförloppet vid torka

I ett första skede när ett land drabbas av torka märks det på att vattennivåerna blir lägre. I ett senare skede kommer det även att påverka jordbruket och därigenom samhället i stort. Vattentäkterna är idag stora resurser och ett minskat flöde i vattendrag leder till en minskad elproduktion. Fisket påverkas på sikt när vattennivåerna är lägre och sjöfarten kan få problem med framkomligheten. Avloppen påverkas också av lägre vattennivåer och långsiktigt kan torka sammantaget skapa långvariga problem med samhällsfunktioner.

Olika förutsättningar i norr och söder

På många ställen i Norrland är vattendragen fortfarande oreglerade vilket innebär att vattennivåerna är lägst under vinterhalvåret och högre under sommaren. Tvärtom gäller längre söderut där vattennivåerna är högre vintertid eftersom en stor del av vattnet avdunstar under sommaren. Förutsättningar har gjort att vatten lagras på olika sätt i olika delar av landet.

När det gäller torka är de södra delarna med känsliga för om det kommer mindre nederbörd under sommaren. Torrperioder samtidigt som vattennivåerna redan är påverkade negativt genom avdunstningen gör att södra delarna av landet kan få större problem. Behovet av vatten är större under sommaren vilket leder till att det snabbt kan bli ett problem med att tillgodose samhällets behov. En långvarig torka kan leda till att en del vattendrag kan torka ut helt.

Sverige har haft ett stabilt klimat

I Sverige har vi länge varit förskonade från problem med torka. Tidvis har vi haft lägre grundvattennivåer och smärre problem med att vattenbrist har kunnat leda till att vi har fått vara försiktiga med hushållskonsumtionen. I takt med att klimatet har förändrats har vi kunnat se en förändring i den svenska naturen och att problemen med torka har ökat. Vid en längre period med torka kommer både skogs- och jordbruk att bli påverkat. Torka i de svenska skogarna kan leda till att skogsmaskiner av misstag startar bränder och konsekvenserna kan då bli förödande. Tillväxten i skogarna försämras när det är torrt och problemen kan bli stora på sikt. Jordbruket drabbas också av torkan på både kort och lång sikt. Det första som märks är en försämrad tillväxt. Om torkan är extrem kan konsekvenserna bli att grödorna dör.

grundvattennivåer

En torka som pågår länge kan leda att det blir problem med dricksvattnet. Sverige har en stor andel av el som kommer från vattenkraft och den produktionen kan bli lägre. Industrier i hela landet är beroende av vatten för att produktionen ska kunna hållas igång och problem kan uppstå om tillgången börjar sina.

Torka i framtiden

Klimatet genomgår en stor förändring just nu och en negativ trend är att vänta några år framöver. Det vi kan förvänta oss är att ha mer torka under sommarhalvåret. Det är inte i första hand en mindre nederbörd som kommer att vara problemet utan att avdunstningen kommer att öka när medeltemperaturen stiger. I samband med att det blir varmare kommer även växtsäsongen att öka vilket kommer att leda till ett ökat behov. Förberedelser för att möta de nya utmaningarna görs både på lokal och regional nivå runt om i landet. Genom att planera för de kommande förändringarna finns det goda förutsättningar för att kunna tillgodose behoven.

© 2021 necc