Framtidens arbete med försurning

Framtidens arbete med försurning

Det är inte bara arbetet med sjöarna som har gjort att miljön i Sverige har förbättrats. Miljöarbetet har lett till att det sulfat som försurat sjöarna har minskat under åren. Idag är det bara 20 procent av den mängd utsläpp som var för 25 år sedan. Påfrestningen av att ny försurning har tillkommit har därigenom minskat vilket har lett till att kalkningen idag är mindre. I flera vattendrag har den kunnat avslutas helt eftersom nivåerna är nere på normala. Mest kalk spreds i början av 2000-talet och under det senaste 15 åren har minskningen av kalk varit nere på 45 procent från de högsta siffrorna. Idag är det 4500 sjöar som kalkas vilket är ungefär hälften av de sjöar som är försurade i Sverige. Utöver att sjöar kalkas är det även 9000 kilometer vattendrag som årligen kalkas. Arbetet med vattendragen är för att motverka att djurlivet utsätts för försurningsskador.

Behoven fortsätter att vara stora

De områden i Sverige som idag kalkas mest är Götaland och västra Svealand. Historiskt har dessa områden utsatts för mest nedfall av försurande ämnen. Motståndskraften är därför lägre i de här områdena och åtgärder behövs i större utsräckning. En tredjedel av den totala mängden kalk spreds i Västra Götaland och Värmland.

Götaland

Den största mängden kalk sprids i sjöar där hälften av kalken används. Resterande kalk sprids i vattendrag och våtmarker där ungefär en fjärdedel av den totala mängden sprids på vardera. För att motverka försurning i vattendrag och våtmarker används kalkdoserare. Det är i första hand i sjöfattiga områden det används i bäckar och åar för att minska risken för försurning. 

De sjöar och våtmarker som kalkas görs det oftast vartannat eller varje år. Effekten av kalkningen behöver vara jämn och genom att göra det regelbundet blir resultatet bättre. På de platser kalkdoserare används sker kalkningen regelbundet och i första hand under de årstider när pH-värdena är lägre.

Återhämtningen i svenskt vatten har varit väldigt stor vilket har lett till att enorma förbättringar har kunnat ske. I framtiden kommer återhämtningen att börja stanna av eftersom utsläppen av sulfat minskat. En hårdare reglering gör att det kommer att bli en marginell skillnad på återhämtningen. Det som kan komma att bli ett hot mot sjöarna i framtiden är det ökade skogsbruket. En minskning av kalkning i de svenska vattendragen och sjöarna kommer därför inte att bli aktuell. Uträkningar visar på att arbetet måste fortlöpa i decennier framöver. Känslig flora och fauna kan komma att ta skada om försurningen skulle förvärras.

Skogsnäringen försurar

Arbete med att återföra aska ut till skogsmark är ett arbete som mer och mer kommer på tal. Det är ett viktigt arbete som kan göra stor skillnad för försurningen av våra svenska skogar. Störst behov räknas finnas i Götaland och Svealand eftersom skogsbruket i de områdena idag står för hälften av försurningen. I framtiden kommer arbetet med att förhindra försurning av våra marker att förändras i takt med att industrin förändras. Skogsnäringen kommer att vara en av de största bovarna eftersom det uttag som görs av biomassa inte återförs.

© 2021 necc